องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี


นายบูคอรี  มะรอนิง
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2นางรัตติยา  วาเงาะ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นายลาซิ  ราพู
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายนิอาเสรี  โต๊ะพง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
นายอิสมาแอ  หะยีมะมิง
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 3
นายดอเล๊าะ  และ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7364 4256 Email:Chengkiri123@gmail.com