องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Get Adobe Flash player
Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
โครงสร้างสำนักงานงานปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี
ระดับ

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ประเภททั่วไป  ระดับ อาวุโส

ประเภททั่วไป  ระดับ ชำนาญงาน

ประเภททั่วไป  ระดับ ปฏิบัติงาน

ลูกจ้าง ประจำ

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป


รวม

จำนวน

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

9

9

20


โครงสร้างกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี
ระดับ

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ประเภททั่วไป  ระดับ อาวุโส

ประเภททั่วไป  ระดับ ชำนาญงาน

ประเภททั่วไป  ระดับ ปฏิบัติงาน

ลูกจ้าง ประจำ

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป


รวม

จำนวน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

5


โครงสร้างกองช่าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี
ระดับ

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ประเภททั่วไป  ระดับ อาวุโส

ประเภททั่วไป  ระดับ ชำนาญงาน

ประเภททั่วไป  ระดับ ปฏิบัติงาน

ลูกจ้าง ประจำ

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป


รวม

จำนวน

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

4


โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี
ระดับ

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง

ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ประเภททั่วไป  ระดับ อาวุโส

ประเภททั่วไป  ระดับ ชำนาญงาน

ประเภททั่วไป  ระดับ ปฏิบัติงาน

ลูกจ้าง ประจำ

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป


คศ.1

ครูผู้ช่วย

รวม

จำนวน

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

2

1

3

10


 


องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7356 1007 Email:Chengkiri123@gmail.com