องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Get Adobe Flash player
Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี

ตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

     องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า  "สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี" 


ประวัติความเป็นมาของตำบลศรีบรรพต                        
    ตำบลเชิงคีรีอยู่ในการปกครองของตำบลตะมะยุงและตำบลซากอ ต่อมาได้ประกาสจัดตั้งตำบลเชิงคีรีเมื่อปี พ.ศ.2525 ตำบลเชิงคีรีได้แยกออกจากตำบลตะมะยุงและตำบลซากอโดย บ้านกะดี บ้านตามุงและบ้านลาเวง ส่วนหมู่ที่ 4 บ้านดาฮง แยกมาจากตำบลซากอเพราะฉะนั้นการปกครองของตำบลเชิงคีรีจะแยกออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านกะดี หมู่ที่ 2 บ้านตามุง หมู่ที่ 3 บ้านลาเวง และหมู่ที่ 4 บ้านดาฮง แต่ละหมู่บ้านของตำบลเชิงคีรีจะมีอาณาเขตติดกับเชิงเขาจึงเป็นสาเหตุในการตั้งชื่อตำบลเชิงคีีรี และมีคลองไอร์วิใหญ่ คลองไอร์วิเล็กและคลองไอร์ดาฮงเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้าน                                             

ที่ตั้ง อาเขตการปกครอง และแผนที่ตำบลเชิงคีรี

                    ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  ตำบลเชิงคีรี ประกอบด้วย หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ บ้านกะดี หมู่ บ้านตามุง หมู่ บ้านลาเวง หมู่ที่ บ้านดาฮง มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้

            ทิศเหนือ          ติดต่อ   ต. รือเสาะ อ. รือเสาะ จ.นราธิวาส

ทิศใต้              ติดต่อ   ต.ซากอ  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส

ทิศตะวันออก     ติดต่อ   ต.ลาโละ อ. รือเสาะ และเขต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

            ทิศตะวันตก       ติดต่อ   ต.ตะมะยูง และ ต.รือเสาะ อ. รือเสาะ จ.นราธิวาส 


 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อำเภอศรีสาคร  ระยะทางจากอำเภอศรีสาคร  ถึงหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบล

           1.  ระยะทางจากอำเภอศรีสาคร  ถึง   หมู่ที่  1 บ้านกะดี   ตำบลเชิงคีรี  ระยะทาง     13,500  เมตร

           2.  ระยะทางจากอำเภอศรีสาคร  ถึง   หมู่ที่  2 บ้านตามุง  ตำบลเชิงคีรี ระยะทาง      15,000  เมตร

           3.  ระยะทางจากอำเภอศรีสาคร  ถึง   หมู่ที่  3 บ้านลาเวง  ตำบลเชิงคีรี ระยะทาง     15,000  เมตร

           4.  ระยะทางจากอำเภอศรีสาคร  ถึง   หมู่ที่  4 บ้านดาฮง  ตำบลเชิงคีรี  ระยะทาง     15,000  เมตร


การแบ่งเขตการปกครองตำบลเชิงตีรี แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน ดังนี้

            หมู่ที่  1  บ้านกะดี                  ผู้ปกครอง  นายสกรี  เวาะและ              ผู้ใหญ่บ้า

            หมู่ที่  2  บ้านตามุง                ผู้ปกครอง  นายรอสาลาลี  สาและ         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3  บ้านลาเวง                ผู้ปกครอง  นายการี  อูมูมิยูง               กำนันตำบลเชิงคีรี

หมู่ที่  4  บ้านดาฮง                 ผู้ปกครอง  นายซอเร  มะเซ็ง              ผู้ใหญ่บ้าน


                 ตำบลเชิงคีรีอยู่ในการปกครองของตำบลตะมะยูงและตำบลซากอ ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งตำบลเชิงคีรี           เมื่อปี พ..2525  ตำบลเชิงคีรีได้แยกออกจากตำบลตะมะยูงและตำบลซากอ โดย บ้านกะดี บ้านตามุง และบ้านลาเวง ส่วนหมู่ที่ 4 บ้านดาฮง แยกมาจาก ตำบลซากอเพราะฉะนั้นการปกครองของตำบลเชิงคีรี จะแยกออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านกะดี  หมู่ที่ 2 บ้านตามุง หมู่ที่ 3 บ้านลาเวง และหมู่ที่ 4 บ้านดาฮง    แต่ละหมู่บ้านของตำบลเชิงคีรี จะมีอาณาเขตติดต่อกับเชิงเขาจึงเป็นสาเหตุในการตั้งชื่อตำบลเชิงคีรี และมีคลองไอร์วิใหญ่ คลองไอร์วิเล็กและคลองไอร์ดาฮงเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนทั้ง  4  หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7356 1007 Email:Chengkiri123@gmail.com