องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Get Adobe Flash player
Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี

               

ลักษณะภูมิประเทศ 

        สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี มีเนื้อที่ 40,099 ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเชิงคีรี  เป็นที่ราบสูง มีลำห้วย  คลอง  จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น การทำสวนยาง  สวนผลไม้  เช่น  สวนลองกอง  เงาะ  ทุเรียน ฯลฯ


ลักษณะภูมิอากาศ 

        สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลเชิงคีรีจำแนกได้ดังนี้

            1. ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะเวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย

            2. ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – มกราคม  อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรงกว่าปีที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ำฝนเกณฑ์เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ต่อปี


ลักษณะของดิน 

           ตำบลเชิงคีรี  มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมที่จะทำการเกษตร  ซึ่งเป็นดินดำผสมดินร่วน  และมีแร่ธาตุสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์  รวมทั้งดินดำที่สามารถนำไปผลิตเครื่องปั้นดินเผา


ลักษณะของแหล่งน้ำ 

           มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค - บริโภค  ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

           1. ลำห้วย           5        แห่ง               สระน้ำ            2        แห่ง

           2. หนองน้ำ          1        แห่ง               บ่อน้ำตื้น         300    แห่ง

           3. ลำคลอง          4        แห่ง               บ่อบาดาล        1        แห่ง

           4. บึง                3        แห่ง               อ่างเก็บน้ำ        -         แห่ง

           5. แม่น้ำ             -         แห่ง               ฝาย               1        แห่ง

           6. อื่นๆ (ระบุ) -         แห่ง               เหมือง            -         แห่ง


ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีจะมีพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4


ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร


มู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

หญิง (คน)

ชาย (คน)

บ้านกะดี

221

528

611

บ้านตามุง

346

755

658

บ้านลาเวง

430

988

1,018

บ้านดาฮง

299

648

695

รวมทั้งสิ้น

1,296

2,919

2,982


สภาพสังคม 

การศึกษา

                  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  จำนวน  ๒ แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จำนวน  4  แห่ง


สาธารณสุข    

                 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  แห่ง  ตั้งอยู่บ้าน  หมู่ที่  2 และหมู่ที่ 3

                 -  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

 

อาชญากรรม

                องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  

          

ยาเสพติด

 ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสาครได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 


การสังคมสังเคราะห์

              องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

               (1)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

               (2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

               (3)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ

               (4)  ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

               (5)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป

               (6)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.

               (7)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

               (8)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

               (9)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

               (10) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ


ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี ไม่มี บขส. ไม่มีเส้นทางที่รถประจำทางวิ่งผ่าน  


เส้นทางคมนาคม

การคมนาคมของตำบลเชิงคีรี   มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวตำบลได้  1  เส้นทางหลัก  คือ

                   ถนนทางหลวงหมายเลข  4006 


ถนนภายในตำบล

     1.  ถนน คสล.  จำนวน  ๓4  สาย  สภาพใช้งานได้ดี

     2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จำนวน  12  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะลำบากในฤดูฝน

               3.  ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง  จำนวน  3  สาย  สภาพใช้งานได้ดี แต่จะลำบากในฤดูฝน

               4. ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน  3  สาย  สภาพใช้งานได้ดี

         

การไฟฟ้า

                  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน


การประปา

      การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านและมีการบริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ  ในช่วงภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  ก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

 

โทรศัพท์

                   ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่

  

ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

                       องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอ  ซึ่งมี  จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐   ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์ 

                       -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

                        -  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้


ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

                   พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  การทำสวนยาง   รองลงมา  คือ ทำนา  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ  ซึ่งไม่สามารถจำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ทำสวนผลไม้

การประมง

                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น   


การปศุสัตว์

                    การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค   กระบือ  เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน


การท่องเที่ยว

               ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  มีแหล่งท่องเที่ยว จำนวน  1 ที่  เป็นน้ำตกตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2  ตำบลเชิงคีรี  จะมีนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น  เพราะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก  เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  เพิ่งบูรณะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากที่ปิดมานาน

 

อุตสาหกรรม

                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีไม่มีอุตสาหกรรม 

 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                    -         แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน           -      แห่ง

บริษัท                      -         แห่ง     ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  -     แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด           -      แห่ง     ตลาดสด              -     แห่ง

ร้านค้าต่างๆ               49      แห่ง     โรงฆ่าสัตว์                     -     แห่ง

ซุปเปอร์มาเก็ต             -       แห่ง     ร้านซ่อมรถ                    7    แห่ง


องค์กร/กลุ่มอาชีพ  

                    กลุ่มอาชีพในเขตตำบลเชิงคีรี  ประกอบด้วย  กลุ่มปักผ้า  กลุ่มจักสาน  และกลุ่มเครื่องแกง     ในจำนวนดังกล่าวมีกลุ่มที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มปักผ้า  หมู่ที่ 3  บ้านลาเวง  จะมีการปักผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น  เข็มกลัดติดหน้าอก  ผ้าคลุมผมสตรี  ฯลฯ  ซึ่งจะเป็นลายเฉพาะไม่ซ้ำใคร  และกลุ่มนี้จะมีการออกบูธตามงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอีกทางหนึ่งด้วย


แรงงาน

                   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้


ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม


การนับถือศาสนา

                    ประชาชนในตำบลเชิงคีรี  จะนับถือศาสนาอิสลาม  โดยมีศาสนสถาน  14  แห่ง  ดังนี้

 

·       มัสยิด                                                   5   แห่ง

·       บาลาเซาะ (สุเหร่า)                                     4   แห่ง

·       สุสาน(กูโบร์)                                            5   แห่ง


ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีวันฮารีรายอ                     

-  ประเพณีเมาลิด                           

ประเพณีวันอาซูรอ                         

-  ประเพณีเข้าสุนัติหมู่          

                   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การปักผ้า  ย่านลิเภา  หมอนวดแผนโบราณ

                 ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษามลายูท้องถิ่นสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                 ประชาชนในตำบลเชิงคีรีได้มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น เครื่องแกง  เข็มกลัดไว้ประดับ  


ทรัพยากรธรรมชาติ


     น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำชี (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้

      ป่าไม้  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีจะมีพื้นที่ป่าไม้บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

     ภูเขา  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีจะล้อมรอบไปด้วยภูเขา

     คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ตั้ง

พ.ศ. 25๖๒

จำนวนนักเรียน

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดนำรอซียะห์

2

15

7

22

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดาฮง

4

13

10

24

รวม

28

17

46องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7356 1007 Email:Chengkiri123@gmail.com