องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี


นางเหมือนฝัน  ขาวผ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี


นางฟารีด๊ะ  มะรอนิง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี


องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7364 4256 Email:Chengkiri123@gmail.com