องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Get Adobe Flash player
Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี

นายอามาน  ดอเล๊าะ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

น.ส.นูรีดา  ดะอุแม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ภัทธิรา  แปะดำ
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.สูไวบ๊ะ  อาลี
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
น.ส.วิลาสิณี  แตบาตู
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.นายีตา  ยามา
ผช.จพง.ธุรการ
ว่าง
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.นูรหม๊ะ  เจ๊ะนะ
ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน
น.ส.นูรมา  เจ๊ะสาหนิ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
น.ส.ฟาตีเร๊าะ  เร๊ะ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์

ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายอาปีซี  ดาราวี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
ว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายกอเดร์  เลาะ
คนงานรถบรรทุกขยะว่าง
คนงานรถบรรทุกขยะ
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
นางนูรไอนี  มะกิเยาะ
คนงานทั่วไป

ว่าง
ยาม

ว่าง
ยามองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7356 1007 Email:Chengkiri123@gmail.com