องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Get Adobe Flash player
Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง
นายช่างโยธา
นายอับดุลกอเดร์  เตะแต
ผช.นายช่างโยธา
นายพัครูล  มาหะมะ
ผช.นายช่างเขียนแบบ
ว่าง
ผช.จพง.ธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7356 1007 Email:Chengkiri123@gmail.com