องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี


นายอาสือมี  แวอูเซ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง
นายช่างโยธา
นายอับดุลกอเดร์  เตะแต
ผช.นายช่างโยธา
นายพัครูล  มาหะมะ
ผช.นายช่างเขียนแบบ
น.ส.กาลีม๊ะ  อาแวกะจิ
ผช.จพง.ธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7364 4256 Email:Chengkiri123@gmail.com