องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Get Adobe Flash player
Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี

ว่าง
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนัสรินทร์  นิราแม
นักวิชาการศึกษาว่าง
คนงานทั่วไป
น.ส.อาแอเสาะ  มานะ
คนงานทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำมัสยิดนำรอซียะห์
นางรอเมาะ  ดะเละ
ครู คศ.1
น.ส.นูรมะห์  มาหิและ
ผช.ครูผู้แลเด็ก


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำมัสยิดดาฮง

น.ส.นุรีดา  ฮาแว
ครู คศ.1
น.ส.ฟาตีเมาะ  เจ๊ะเตะ
รู คศ.1
น.ส.รีดาวาตี  เจ๊ะนะ
ผู้แลเด็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7356 1007 Email:Chengkiri123@gmail.com