องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี

ว่าง
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.อาตีเกาะ  ดามะ
นักวิชาการศึกษา

น.ส.วาฮีดา  เจีะอาแซ
ผช.นักวิชาการศึกษา
นายเด๊ะแว  มะรอนิง
คนงานทั่วไป
น.ส.นาซีเราะห์  อูมะ
คนงานทั่วไป
น.ส.อาแอเสาะ  มานะ
คนงานทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำมัสยิดนำรอซียะห์
นางรอเมาะ  ดะเละ
ครู คศ.1
น.ส.นูรมะห์  มาหิและ
ผช.ครูผู้แลเด็ก


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำมัสยิดดาฮง

น.ส.นุรีดา  ฮาแว
ครู คศ.1
น.ส.ฟาตีเมาะ  เจ๊ะเตะ
รู คศ.1
น.ส.รีดาวาตี  เจ๊ะนะ
ผู้แลเด็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7364 4256 Email:Chengkiri123@gmail.com