องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณีตำบลเชิงคีรีอยู่ในการปกครองของตำบลตะมะยูงและตำบลซากอ ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งตำบลเชิงคีรี           เมื่อปี พ..2525  ตำบลเชิงคีรีได้แยกออกจากตำบลตะมะยูงและตำบลซากอ โดย บ้านกะดี บ้านตามุง และบ้านลาเวง ส่วนหมู่ที่ 4 บ้านดาฮง แยกมาจาก ตำบลซากอเพราะฉะนั้นการปกครองของตำบลเชิงคีรี จะแยกออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านกะดี  หมู่ที่ 2 บ้านตามุง หมู่ที่ 3 บ้านลาเวง และหมู่ที่ 4 บ้านดาฮง    แต่ละหมู่บ้านของตำบลเชิงคีรี จะมีอาณาเขตติดต่อกับเชิงเขาจึงเป็นสาเหตุในการตั้งชื่อตำบลเชิงคีรี และมีคลองไอร์วิใหญ่ คลองไอร์วิเล็กและคลองไอร์ดาฮงเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนทั้ง  4  หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7364 4256 Email:Chengkiri123@gmail.com