องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Get Adobe Flash player
Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี

ติดต่อ/สอบถาม
ที่อยู่:
ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร
นราธิวาส
96210
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0-7356-1007
แฟกซ์: 0-7356-1007
http://www.chengkiri.go.th

ข้อมูล: อีเมล์ องค์การบรืหารส่วนตำบลเชิงคีรี
สำนักปลัด pralad@chengkiri.go.th
ส่วนการคลัง finance@chengkiri.go.th
ส่วนโยธา civil@chengkiri.go.th
ส่วนการศึกษา education@chengkiri.go.th

 


องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7356 1007 Email:Chengkiri123@gmail.com